?
Hledání:
 
Žádané obory
ukázat další obory …
Žádané kurzy
ukázat další obory …
 
Vzácné kurzy
ukázat další obory …

Nákup slevového Poukazu na místo v kurzu

Název kurzu Počet míst v kurzu Cena
BOHEMIA INSTITUT s.r.o. – Praha 10 – Němčina 1 na 1: exkluzivní kurz na míru v Praze nebo přes Skype kdekoli jinde Němčina 1 na 1: exkluzivní kurz na míru v Praze nebo přes Skype kdekoli jinde (individuální NJ)
BOHEMIA INSTITUT s.r.o., Tuklatská 3, Praha 10
4 200 Kč
Cena celkem (s DPH) 4 200 Kč
Kurz zajišťuje: BOHEMIA INSTITUT s.r.o. – BOHEMIA INSTITUT s.r.o.
BOHEMIA INSTITUT s.r.o.
Mám dotaz
Nevíte si s objednávkou rady?
Zavolejte nám: 516 116 568
Pište: info@SlevyKurzu.cz
100% garance vrácení peněz
za nepoužitý poukaz
do 14 dní od nákupu
? ?
?
?

Obchodní podmínky pro nákup kurzů na portálu SlevyKurzu.cz

společnosti BOHEMIA INSTITUT s.r.o. (dále jen „Škola“)
IČO: 28378491
DIČ: CZ28378491
Adresa: Nad Vodovodem 2372/20, 10000 Praha

I.Úvodní ustanovení

 1. Tyto Obchodní podmínky (dále jen „OP“) Školy upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě smlouvy na nákup místa v kurzu Školy (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi Školou a třetí osobou (dále jen „Studentem“), která si prostřednictvím Portálu www.SlevyKurzu.cz (dále jen „Portál SlevyKurzu.cz“) zakupuje místo v jazykovém kurzu u Školy.
 2. Škole uzavírání Smluv zprostředkovává Portál SlevyKurzu.cz, který provozuje společnost gdi, s.r.o., IČO: 26301768, se sídlem Mlýnská 326/13, 602 00 Brno, (dále jen „gdi“).
 3. OP upravují práva a povinnosti Školy a Studenta (dále jen „Smluvních stran“) při realizaci Smlouvy prostřednictvím Portálu SlevyKurzu.cz a další související právní vztahy.
 4. OP se nevztahují na případy, kdy Student jedná při uzavírání této Smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti.
 5. Ustanovení odlišná od OP lze upravit v konkrétních nabídkách kurzů Školy zveřejněných na Portálu SlevyKurzu.cz. Taková případná odlišná ujednání mají přednost před OP.
 6. Ustanovení OP jsou nedílnou součástí Smlouvy.
 7. Smlouva je po svém uzavření Školou archivována a je Studentovi přístupná na vyžádání.
 8. Škola může znění OP jednostranně měnit, doplňovat a upravovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění OP. Škola je povina informovat Studenty o změně OP. Může tak učinit na Portálu SlevyKurzu.cz nebo jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním OP Student mohl před uzavřením Smlouvy seznámit.

II.Způsob a podmínky uzavírání Smlouvy

 1. Škola na Portálu SlevyKurzu.cz zveřejňuje volná místa v kurzech (dále jen „Poukazy“), a to včetně včetně jejich původní ceny, slevy a částky, kterou Student při uzavření Smlouvy prostřednictvím Portálu SlevyKurzu.cz ušetří.
 2. Ceny Školou nabízených Poukazů jsou uváděny včetně daně z přidané hodnoty (dále jen „Cena Poukazu“). Pokud některé související poplatky nebo náklady související s kurzem nejsou v Ceně Poukazu zahrnuty, jsou tyto explicitně vyjmenovány v konkrétních nabádkách kurzu v položkách: „Cena nezahrnuje“ a „Další nutné náklady po nástupu výuky“. Pokud je u jazykových kurzů zahrnuto v ceně složení jazykové zkoušky, je to explicitně uvedeno u názvu jazykové zkoušky.
 3. Škola v položce „Cena po slevě“ uvádějí Cenu Poukazu, která se může snižovat po zahájení kurzu, pokud Student již nemůže navštívit již proběhlé vyučovací hodiny.
 4. Zveřejnění kurzů na Portálu SlevyKurzu.cz je nezávazné a Škola není povina uzavřít se Studentem Smlouvu.
 5. Student vůči Škole prohlašuje, že:
 • je plně způsobilý k právním úkonům nebo je zastoupen zákonným zástupcem – to zejména s ohledem na svůj věk,
 • se před zakoupením Poukazu se důkladně seznámil s těmito OP, že těmto podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi,
 • že si před zakoupením kurzu prostudoval informace v detailní nabídce kurzu a ví, kdy kurz začíná, jaký je jeho obsah, jaká je náročnost a vstupní předpoklady k nastoupení kurzu.
 • že do 14 dnů od okamžiku doručení Poukazu zkontaktuje Školu s žádostí o zápis do kurzu a o prověření, zda je s to vzhledem k jeho duševním, fyzickým a znalostním předpokladům do zakoupeného kurzu nastoupit.
 • že veškeré údaje, které poskytuje Škole, jsou pravdivé, úplné a přesné.
 1. Pro uzavření Smlouvy zvolí Student počet míst v kurzu tj. tomu odpovídající počet Poukazů, způsob platby a e-mail, na který mu bude Poukaz opatřený unikátním 12 místným číslem zaslán (dále jen „Objednávka“).
 2. Před odesláním Objednávky Škole je Student povinen zkontrolovat a případně opravit údaje, které do Objednávky vložil.
 3. Po reklapitulaci objednávky pokračuje student přes volbu platební metody na zabezpečenou platební bránu, kterou provozuje společnost GoPay s.r.o. Planá 67, České Budějovice.
 4. Objednávku odešle Student Škole kliknutím na tlačítko „Objednat“.
 5. Škola neprodleně po obdržení Objednávky potvrdí Studentovi, že Objednávku přijala, a to na e-mail, který Student uvedl v Objednávce.
 6. Smluvní vztah mezi Školou a Studentem vzniká zápisem do Kurzu, který provede škola buď sama při přijetí Objednávky nebo na základě osobní schůzky se Studentem (např. při přezkoušení nutných vstupních znalostí) a to do 14 dní od zakoupení Poukazu.
 7. Škola je oprávněna Studenta požádat o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky) a vyzvat ho, aby se dostavil k zápisu do kurzu.
 8. Student souhlasí s použitím komunikačních prostředků při vzdáleném uzavírání Smlouvy. Náklady tímto Studentovi vzniklé (náklady na internet, telefon, poštovné aj.) si hradí Student sám.

III.Forma a podmínky platby

 1. Cenu Poukazu Student uhradí bezhotovostně platební kartou nebo on-line bankovním převodem prostřednictvím zabezpečené platební brány GoPay. Cena Poukazu je ihned odečtena z účtu Studenta.
 2. Poukaz bude Studentovi odeslán Školou (zastoupenou Portálem SlevyKurzu.cz) na Studentem uvedený e-mail v okamžiku splnění závazku Studenta k úhradě Ceny Poukazu.
 3. Závazek Studenta k úhradě Ceny Poukazu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet dle Smlouvy nebo dle těchto OP.
 4. Student má nárok na využití Poukazu v době platnosti Poukazu; tj. po dobu 14 dnů od zakoupení Poukazu. Po 14 dnech od zakoupení Poukazu nárok Studenta na místo v kurzu zaniká.
 5. Daňový doklad vydává Škola zpravidla při zápisu do kurzu.
 6. Poukaz nemůže být proplacen za hotovost a musí být uplatněn v plné výši.
 7. Škola nenese odpovědnost za ztrátu nebo odcizení Poukazu.
 8. Student je odpovědný za zachování unikátního kódu v tajnosti a Škola nenese žádnou odpovědnost za zneužití Poukazu nebo unikátního kódu.

IV.Podmínky odstoupení od Smlouvy

 1. Student má v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) právo od Smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí Poukazu., tj. od okamžiku doručení Poukazu na Studentem uvedený e-mail.
 2. Odstoupení od Smlouvy musí být na zasláno na adresu kanceláře gdi nebo na e-mailovou adresu gdi (obojí viz www.gdi.cz). Student je v odstoupení od Smlouvy povinen uvést úplný unikátní kód Poukazu, datum nákupu a číslo účtu pro vrácení Ceny Poukazu.
 3. V případě odstoupení od Smlouvy dle předchozího odstavce OP se Smlouva od počátku ruší a Cena Poukazu bude převedena zpět na účet Studenta a Poukaz a jeho kód bude zneplatněn.
 4. Po uplynutí lhůty 14 dnů nemá Student nárok na vrácení Ceny Poukazu. V individuálních případech může gdi udělit vyjímku.

V.Garance a odpovědnost

 1. Škola garantuje Studentovi rezervaci místa v kurzu po dobu platnosti Poukazu. Po uplynutí 14 dnů od vystavení poukazu nárok Studenta na místo v kurzu bez náhrady zaniká.
 2. Škola odpovídá Studentovi za kvalitu kurzu v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy.
 3. Gdi není smluvní stranou smluvních vztahů mezi Studentem a Školou.
 4. Gdi nenese odpovědnost za splnění povinností ze Smlouvy plynoucí, ani nenese odpovědnost za případnou škodu vzniklou Studentovi na základě nebo v souvislosti se Smlouvou.

VI.Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. Student bere na vědomí, že Gdi je vlastníkem aplikace SlevyKurzů.cz.
 2. Student bere na vědomí, že Portál SlevyKurzů.cz jsou autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. Gdi drží veškerá majetková práva vztahující se k SlevyKurzů.cz.
 3. Student bere na vědomí, že nesmí používat takový software nebo postupy přístupu k Portálu SlevyKurzů.cz, které by mohly negativně ovlivnit provoz Portálu SlevyKurzů.cz.
 4. Student bere na vědomí, že fotografie, texty, výukové materiály a přiložené datové soubory jsou autorským dílem Škol a Školy na ně uplatňují veškerá majetková práva.
 5. Student nebude používat SlevyKurzů.cz, pokud by jeho použitím došlo k porušení právních předpisů.
 6. Student bere na vědomí, že obsah SlevyKurzů.cz nelze uchovávat, upravovat, šířit, pokud k takovému jednání neudělilo gdi předem souhlas.
 7. Přístup a používání SlevyKurzů.cz je bezplatné. Student však nese náklady jemu vzniklé v souvislosti s realizací přístupu a používání SlevyKurzů.cz (tj. náklady na počítač, internetové připojení aj.).
 8. Student nese odpovědnost za veškerou škodu vzniklou neoprávněným zásahem Studenta do systému SlevyKurzů.cz.
 9. Kliknutím na některé odkazy na SlevyKurzů.cz může dojít k přesměrování na www stránky třetích stran, které nejsou pod kontrolou Školy ani gdi a ti tudíž neodpovídají za jejich obsah či vzhled.
 10. Student užívá Portál SlevyKurzu.cz na vlastní riziko. Gdi nezaručuje nepřetržitý přístup na Portál SlevyKurzů.cz, ani nezaručuje bezpečnost Portálu SlevyKurzů.cz. Gdi neodpovídá za škodu způsobenou Studentovi při užívání Portálu SlevyKurzů.cz, včetně případné škody vzniklé při stahování souborů zveřejněných na Portálu SlevyKurzů.cz, škody způsobené nepřístupností, poruchou Portálu SlevyKurzů.cz nebo počítačovými viry. Gdi neodpovídá za škodu způsobenou ztrátou dat, zisku, neoprávněného přístupu k přenášeným informacím a datům Studenta.
 11. Gdi si vyhrazuje právo kdykoliv omezit či znemožnit přístup Studenta na Portál SlevyKurzů.cz.
 12. Škola není ve vztahu k Studentovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 Občanského zákoníku.
 13. Student bere na vědomí, že Škola ani SlevyKurzu.cz nenesou odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Portálu SlevyKurzu.cz nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejím určením.

VII.Ochrana osobních údajů

 1. Škola nezpracovává osobní údaje Studenta.
 2. Gdi zpracovává osobní údaje Studentů, kteří se přihlásí k odběru upozornění na nově zadané kurzy Škol a kteří uzavřou Smlouvu se Školou.
 3. Gdi, který zajišťuje ochranu osobních údajů Studenta v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
 4. Student uzavřením Smlouvy se Školou souhlasí se zpracováním osobních údajů gdi pro realizaci práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy, pro účely odebírání upozornění na nové kurzů a pro zasílání informací a obchodních sdělení.

VIII.Pravidla komunikace

 1. Veškerá komunikace související se Smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně e-mailem, který je prefererovaným kanálem komunikace.

Alternativně je možné doručit zásilku osobně nebo doporučeně prostřednictvím poštovních služeb. Studentovi je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v Objednávce.

 1. V případě doručování e-mailem je zpráva považována za doručenou při přijetí na server příchozí pošty.
 2. Zpráva doručovaná osobně nebo poštou je považována za přijatou převzetím zásilky adresátem nebo odepřením převzetí zásilky adresátem.
 3. V případě doručování poštou je zásilka považovaná za doručenou také po 12 dnech od uložení zásilky a po výzvě adresátovi k převzetí uložené zásilky poštou. Zásilka je považována za doručenou i tehdy, pokud se adresát o uložení nedozvěděl.
 4. Kontaktní údaje Školy jsou uvedeny v záhlaví OP.
 5. Kontaktní údaje gdi jsou aktuálně uvedeny na www.gdi.cz.

IX.Závěrečná ustanovení

 1. Strany sjednávají, že vztah se ve všech případech řídí právním řádem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva Studenta (spotřebitele) vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Škola je oprávněn k pořádání kurzů na základě živnostenského oprávnění a činnost nepodléhá jinému povolení. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti živnostenský úřad.
 3. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.
 4. Veškeré spory vzniklé na základě Smlouvy nebo s ní související budou přednostně řešeny smírnou cestou.
 5. Tyto OP nabývají účinnosti dne 20.9.2011

V Brně dne 20.9.2011

SlevyKurzů.cz Praha
SlevyKurzů.cz Brno
SlevyKurzů.cz Ostrava
SlevyKurzů.cz Plzeň
SlevyKurzů.cz Olomouc
SlevyKurzů.cz Liberec
SlevyKurzů.cz České Budějovice
SlevyKurzů.cz Hradec Králové
SlevyKurzů.cz Ústí nad Labem
SlevyKurzů.cz Pardubice
SlevyKurzů.cz Zlín
SlevyKurzů.cz Karlovy Vary
SlevyKurzů.cz Jihlava