?
Hledání:
 
Žádané obory
ukázat další obory …
Žádané kurzy
ukázat další obory …
 
Vzácné kurzy
ukázat další obory …

Podmínky užití

PODMÍNKY UŽITÍ pro užití webových stránek www.SlevyKurzů.cz (dále jen „Podmínky“)

Provozovatelem SlevyKurzu.cz je gdi, s.r.o.
IČO: 26301768, DIČ: CZ26301768
Mlýnská 326/13, 602 00 Brno (dále jen „gdi“)

I.Úvodní ustanovení

 1. Gdi provozuje internetový portál hromadného nakupování kurzů na internetové stránce www.SlevyKurzu.cz (dále jen „SlevyKurzů.cz“). Gdi pronajímá SlevyKurzů.cz a jiným organizacím, společnostem a podnikatelům v oblasti vzdělávání (dále jen „Škola“) a umožňuje, aby Škola měla možnost prostřednictvím SlevyKurzů.cz uzavírat s třetími osobami (dále jen „Student“) smlouvy na poskytování vzdělávacích služeb (dále jen „Zprostředkovaná smlouva“).
 2. Podmínky upravují práva a povinnosti osob využívajících SlevyKurzů.cz (dále jen „Student“) při každém přístupu na stránky SlevyKurzů.cz, jakož i další související právní vztahy.
 3. Student svým vstupem na SlevyKurzů.cz stvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním Podmínek, a zavazuje se jimi řídit.
 4. Gdi může znění podmínek měnit či doplňovat. Aktuální Obchodní podmínky jsou vhodným způsobem uvedeny na SlevyKurzů.cz,, aby se s nimi mohl Student bez nepřiměřených obtíží seznámit. Podmínky nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na SlevyKurzů.cz.

II.Pravidla užití stránek SlevyKurzů.cz

 1. Přístup a používání SlevyKurzů.cz je bezplatné. Student však nese náklady jemu vzniklé v souvislosti s realizací přístupu a používání SlevyKurzů.cz (tj. náklady na počítač, internetové připojení aj.).
 2. Gdi pronajímá SlevyKurzů.cz Školám a neodpovídá za obsah informací (textů, obrázků, souborů) zveřejňovaných Školami na SlevyKurzů.cz. Gdi nenese odpovědnost za obsah (jeho pradvivost, přesnost, úplnoust a formu) materiálů zveřejňovaných na SlevyKurzů.cz ani za případné nekalosoutežní jednání Škol prostřednictvím SlevyKurzů.cz.
 3. Gdi neodpovídá za porušení osobnostních nebo autorských práv informací (fotografií, textů …) zveřejněných Školou.
 4. Gdi neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s užitím informací zveřejněných na SlevyKurzů.cz.
 5. Gdi není účastníkem smluvních vztahů mezi Školou a Studentem. Gdi nenese žádnou odpovědnost za splnění povinností plynoucích ze Zprostředkované smlouvy, ani nenese odpovědnost za případnou škodu vzniklou Studenti na základě nebo v souvislosti se Zprostředkovanou smlouvou.
 6. Gdi nezaručuje nepřetržitý přístup na SlevyKurzů.cz, ani nezaručuje bezpečnost SlevyKurzů.cz. Gdi neodpovídá za škodu způsobenou Studentovi při užívání SlevyKurzů.cz, včetně případné škody vzniklé při stahování souborů zveřejněných na SlevyKurzů.cz, škody způsobené nepřístupností, poruchou SlevyKurzů.cz nebo počítačovými viry. Gdi neodpovídá za škodu způsobenou ztrátou dat, zisku, neoprávněného přístupu k přenášeným informacím a datům Studenta.
 7. Kliknutím na některé odkazy na SlevyKurzů.cz může dojít k přesměrování na www stránky třetích stran.
 8. Student nese odpovědnost za veškerou škodu vzniklou neoprávněným zásahem Studenta do systému SlevyKurzů.cz.
 9. Gdi si vyhrazuje právo kdykoliv omezit či znemožnit přístup Studenta na SlevyKurzů.cz.

III.Ochrana osobních údajů

 1. Gdi zpracovává osobní údaje Studentů, kteří se přihlásí k odběru upozornění na nově zadané kurzy Škol a kteří uzavřou Zprostředkovanou smlouvu se Školou.
 2. Ochrana osobních údajů Studenta je zajištěna v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
 3. Student souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo (dále jen jako „Osobní údaje“) a souhlasí, že Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou.
 4. Student souhlasí se zpracováním Osobních údajů společností gdi pro realizaci práv a povinností vyplývajících ze Zprostředkované smlouvy, pro účely odebírání upozornění na nové kurzů a pro zasílání informací a obchodních sdělení.
 5. Student se zavazuje, že své Osobní údaje uvede pravdivě a přesně.
 6. Student potvrzuje, že že byl poučen o tom, že poskytnutí Osobních údajů je dobrovolné. Student prohlašuje, že byl obeznámen s tím, že tento souhlas se zpracováním Osobních údajů má právo kdykoli písemně odvolat.
 7. Student může požádat o informace o zpracování svých Osobních údajů a gdi je mu povinno tuto informaci předat. Gdi má právo za to požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 8. Student souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení společností gdi a Školami na elektronickou adresu Studenta uvedenou v Osobních údajích a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení gdi na tuto adresu. Souhlas Studenta se zasíláním obchodních sdělení je dobrovolný a student ho může kdykoli písemně odvolat.

IV. Vlastnická a autorská práva

 1. Gdi je vlastníkem aplikace SlevyKurzů.cz.
 2. SlevyKurzů.cz jsou autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. Gdi drží veškerá majetková práva vztahující se k SlevyKurzů.cz.
 3. Fotografie, texty, výukové materiály a přiložené datové soubory jsou autorským dílem Škol a Školy na ně uplatňují veškerá majetková práva.
 4. Obsah SlevyKurzů.cz nelze uchovávat, upravovat, šířit, pokud k takovému jednání neudělilo gdi předem souhlas.

V.Práva a povinnosti Studenta

Student vůči gdi prohlašuje, že:

 1. je plně způsobilý k právním úkonům nebo je zastoupen zákonným zástupcem – to zejména s ohledem na svůj věk,
 2. se před zahájením užívání SlevyKurzů.cz důkladně seznámil s těmito Podmínkami, že těmto podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi,
 3. veškeré údaje, které poskytuje gdi, jsou pravdivé, úplné a přesné,
 4. bude používat SlevyKurzů.cz prostřednictvím jednoho uživatelského účtu. V případě oprávněného podezření, že Student vytvořil a užívá více uživatelských účtů, má gdi právo tyto účty zrušit.
 5. nebude používat SlevyKurzů.cz, pokud by jeho použitím došlo k porušení právních předpisů.
 6. bude používat SlevyKurzů.cz jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních Studentů nebo gdi,
 7. bude používat SlevyKurzů pouze v souladu s jeho určením.

Student je povinen při užívání SlevyKurzů.cz dodržovat právní předpisy a je povinen vždy respektovat práva gdi a Škol, zvláště při nakládání s autorskými díly a s jinými předměty práv duševního vlastnictví. Student zejména nesmí:

 1. užívat SlevyKurzů.cz v rozporu s těmito Podmínkami,
 2. komerčně využívat kterékoli části SlevyKurzů.cz způsobem, který může poškodit gdi a/nebo Školu nebo ostatní Studenty, kteří zde mají svůj uživatelský účet,
 3. získávat přihlašovací jména a/nebo hesla jiných Studentů,
 4. šířit nebo měnit grafické a textové materiály Škol (viz bod IV. Vlastnická a autorská práva),
 5. zneužívat, blokovat či měnit jakoukoliv část SlevyKurzů.cz nebo se pokusit narušit chod aplikace nebo databázi SlevyKurzů.cz,
 6. používat takový software nebo postupy přístupu ke SlevyKurzů.cz, které by mohly negativně ovlivnit provoz SlevyKurzů.cz..

VI.Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s Portálem gdi se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to odkud byl přístup a užití SlevyKurzů.cz realizován.
 2. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.
 3. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 20.9.2011

V Brně dne 20.9.2011

SlevyKurzů.cz Praha
SlevyKurzů.cz Brno
SlevyKurzů.cz Ostrava
SlevyKurzů.cz Plzeň
SlevyKurzů.cz Olomouc
SlevyKurzů.cz Liberec
SlevyKurzů.cz České Budějovice
SlevyKurzů.cz Hradec Králové
SlevyKurzů.cz Ústí nad Labem
SlevyKurzů.cz Pardubice
SlevyKurzů.cz Zlín
SlevyKurzů.cz Karlovy Vary
SlevyKurzů.cz Jihlava