?
Hledání:
 
Žádané obory
ukázat další obory …
Žádané kurzy
ukázat další obory …
 
Vzácné kurzy
ukázat další obory …

Podmínky užití

xxF

PODMÍNKY UŽITÍ pro užití webových stránek www.SlevyKurzů.cz (dále jen „Podmínky“)Provozovatelem SlevyKurzu.cz je gdi, s.r.o.
IČO: 26301768, DIČ: CZ26301768
Mlýnská 326/13, 602 00 Brno (dále jen „gdi“)

I. Úvodní ustanovení

 1. Gdi provozuje internetový portál nakupování míst v kurzech na internetové stránce www.SlevyKurzu.cz (dále jen „SlevyKurzů.cz“). Gdi pronajímá SlevyKurzů.cz jiným organizacím, společnostem a podnikatelům v oblasti vzdělávání (dále jen „Škola“) a umožňuje, aby Škola měla možnost prostřednictvím SlevyKurzů.cz uzavírat s třetími osobami (dále jen „Student“) smlouvy na poskytování vzdělávacích služeb (dále jen „Zprostředkovaná smlouva“).
 2. Podmínky upravují práva a povinnosti osob využívajících SlevyKurzů.cz (dále jen „Student“) při každém přístupu na stránky SlevyKurzů.cz, jakož i další související právní vztahy.
 3. Student svým vstupem na SlevyKurzů.cz stvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním Podmínek, a zavazuje se jimi řídit.
 4. Gdi může znění Podmínek měnit či doplňovat. Aktuální Obchodní podmínky jsou vhodným způsobem uvedeny na SlevyKurzů.cz, aby se s nimi mohl Student bez nepřiměřených obtíží seznámit. Podmínky nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na SlevyKurzů.cz.

II. Pravidla užití stránek SlevyKurzů.cz

 1. Přístup a používání SlevyKurzů.cz je bezplatné. Student však nese náklady jemu vzniklé v souvislosti s realizací přístupu a používání SlevyKurzů.cz (tj. náklady na počítač, internetové připojení aj.).
 2. Gdi pronajímá SlevyKurzů.cz Školám a neodpovídá za obsah informací (textů, obrázků, souborů) zveřejňovaných Školami na SlevyKurzů.cz. Gdi nenese odpovědnost za obsah (jeho pravdivost, přesnost, úplnost a formu) materiálů zveřejňovaných na SlevyKurzů.cz ani za případné nekalosoutežní jednání Škol prostřednictvím SlevyKurzů.cz.
 3. Gdi neodpovídá za porušení osobnostních nebo autorských práv informací (fotografií, textů …) zveřejněných Školou.
 4. Gdi neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s užitím informací zveřejněných na SlevyKurzů.cz.
 5. Gdi není účastníkem smluvních vztahů mezi Školou a Studentem. Gdi nenese žádnou odpovědnost za splnění povinností plynoucích ze 6) Zprostředkované smlouvy, ani nenese odpovědnost za případnou škodu vzniklou Studentovi na základě nebo v souvislosti se Zprostředkovanou smlouvou.
 6. Gdi nezaručuje nepřetržitý přístup na SlevyKurzů.cz, ani nezaručuje bezpečnost SlevyKurzů.cz. Gdi neodpovídá za škodu způsobenou Studentovi při užívání SlevyKurzů.cz, včetně případné škody vzniklé při stahování souborů zveřejněných na SlevyKurzů.cz, škody způsobené nepřístupností, poruchou SlevyKurzů.cz nebo počítačovými viry. Gdi neodpovídá za škodu způsobenou ztrátou dat, zisku, neoprávněného přístupu k přenášeným informacím a datům Studenta.
 7. Kliknutím na některé odkazy na SlevyKurzů.cz může dojít k přesměrování na www stránky třetích stran.
 8. Student nese odpovědnost za veškerou škodu vzniklou neoprávněným zásahem Studenta do systému SlevyKurzů.cz.
 9. Gdi si vyhrazuje právo kdykoliv omezit či znemožnit přístup Studenta na SlevyKurzů.cz.

III. Podmínky ochrany osobních údajů (GDPR)


A. Základní ustanovení


 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je gdi, s.r.o. IČ 26301768 se sídlem Mlýnská 326/13, 602 00 Brno (dále jen “správce”).
 2. Kontaktní údaje správce jsou: adresa: Mlýnská 326/13, 602 00 Brno; email: info@gdi.cz
 3. Gdi, s.r.o., má zpracovánu problematiku ochrany osobních údajů již od roku 2011, od kdy je zaregistrováno u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod reg. č. 00041545.
 4. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 5. Osobní údaje jsou poskytovány prostřednictvím formulářů portálu SlevyKurzu.cz (dále platforma) a jde o objednávky kurzů, dotazy na kurzy, žádosti o zasílání upozornění na nové kurzy nebo hodnocení škol prostřednictvím hodnotících formulářů, kde hodnotíte spokojenost se službami škol, vzdělávacích agentur a učitelů, kteří si platformu pronajímají na zveřejnění nabídky svých kurzů (dále jen hodnocení).

B. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů


 1. Správce zpracovává osobní údaje, které mu Student poskytl/a prostřednictvím platformy formou objednávky kurzu nebo jiné poptávky po službách.
 2. Správce zpracovává osobní údaje, které mu Student poskytl/a prostřednictvím platformy formou hodnocení škol a učitelů registrovaných na platformě.
 3. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a prostřednictvím platformy formou žádosti o upozornění. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro zaslání upozornění na dostupnost požadovaného kurzu.

C. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů


 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • zprostředkování služby mezi Studentem a firmami registrovanými na platformě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení týkající se zakoupeného kurzu nebo hodnocení) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • souhlas Studenta se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 • oprávněný zájem správce na kontrole zaslaných hodnocení (ochrana před podvodnými hodnoceními) a uchování pro účel důkazního řízení.
 • oprávněný zájem fyzických osob znát původ hodnocení.
 • oprávněný zájem na kontrole výsledku zpracování objednávky Studenta vůči školám, kterým byla objednávka zaslána prostřednictvím platformy.
 • oprávněný zájem na splnění požadavku Studenta, který zanechal na platformě dotaz nebo žádost o upozornění na konkrétní druh kurzu.

 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení objednávky Studenta a její předání školám a firmám registrovaným na platformě; poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro zaslání poukazu na kurz; bez poskytnutí osobních údajů není možné, aby Studenta školy zařadily do kurzu, který si student Student prostřednictvím platformy zakoupil.
 • veřejné neanonymní hodnocení firem, které zpracovaly objednávku Studenta
 • prezentace hodnocení škol a firem veřejnosti včetně informací o hodnotiteli v rozsahu, který hodnotitel sám chce zveřejnit.
 • předání hodnocení Studenta registrovaným školám a firmám, aby mohly na hodnocení odpovědět, zkontrolovat, zda u nich Student studoval a případně ukázat hodnocení Studenta svým budoucím studentům.
 • vykazování úspěšnosti prodeje kurzů na platformě, které mají školy k dispozici.
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

D. Doba uchovávání údajů


 1. Správce uchovává osobní údaje jen po nezbytně dlouhou dobu určenou důvodem jejich uchovávání:
 • po dobu nezbytnou k vyřízení objednávky kurzu (maximálně 1 rok)

osobní údaje k hodnocení jsou uchovávány po dobu registrace firmy, která hodnocení obdržela a kdy může veřejnost požadovat ověření hodnocení

 • po dobu nezbytnou k vykazování úspěšnosti prodeje kurzů v průběhu času (nejdéle 15 let).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže nebo anonymizuje.

E. Příjemci osobních údajů


 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 • školy, které si vybral Student pro dodání služeb (studium, kurz).
 • fyzické osoby, které si čtou hodnocení poskytnuté Studentem školy
 • Při provozu platformy využíváme statistiky Google Analytics (https://poli­cies.google.com/pri­vacy/partners?hl=en).

 1. Správce nepředává osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

F. Vaše práva


 1. Za podmínek stanovených v GDPR má Student
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

 1. Dále má Student právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

G. Podmínky zabezpečení osobních údajů


 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména šifrování a přístup jen pod heslem.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

H. Souhlas s poskytnutím osobních údajů


 1. Odesláním objednávky, dotazu, hodnocení nebo žádosti o upozornění z internetového formuláře Student potvrzuje, že je seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu je přijímá.
 2. Student se zavazuje, že své Osobní údaje pro účel zaslání poptávky nebo hodnocení uvede pravdivě a přesně.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

IV. Vlastnická a autorská práva

 1. Gdi je vlastníkem aplikace SlevyKurzů.cz.
 2. SlevyKurzů.cz jsou autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. Gdi drží veškerá majetková práva vztahující se k SlevyKurzů.cz.
 3. Fotografie, texty, výukové materiály a přiložené datové soubory jsou autorským dílem Škol a Školy na ně uplatňují veškerá majetková práva.
 4. Obsah SlevyKurzů.cz nelze uchovávat, upravovat, šířit, pokud k takovému jednání neudělilo gdi předem souhlas.

V. Práva a povinnosti Studenta

Student vůči gdi prohlašuje, že:

 • je plně způsobilý k právním úkonům nebo je zastoupen zákonným zástupcem – to zejména s ohledem na svůj věk,
 • se před zahájením užívání SlevyKurzů.cz důkladně seznámil s těmito Podmínkami, že těmto podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi,
 • veškeré údaje, které poskytuje gdi, jsou pravdivé, úplné a přesné,
 • bude používat SlevyKurzů.cz prostřednictvím jednoho uživatelského účtu. V případě oprávněného podezření, že Student vytvořil a užívá více uživatelských účtů, má gdi právo tyto účty zrušit.
 • nebude používat SlevyKurzů.cz, pokud by jeho použitím došlo k porušení právních předpisů.
 • bude používat SlevyKurzů.cz jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních Studentů nebo gdi,
 • bude používat SlevyKurzů pouze v souladu s jeho určením.


Student je povinen při užívání SlevyKurzů.cz dodržovat právní předpisy a je povinen vždy respektovat práva gdi a Škol, zvláště při nakládání s autorskými díly a s jinými předměty práv duševního vlastnictví. Student zejména nesmí:

 • užívat SlevyKurzů.cz v rozporu s těmito Podmínkami,
 • komerčně využívat kterékoli části SlevyKurzů.cz způsobem, který může poškodit gdi a/nebo Školu nebo ostatní Studenty, kteří zde mají svůj uživatelský účet,
 • získávat přihlašovací jména a/nebo hesla jiných Studentů,
 • šířit nebo měnit grafické a textové materiály Škol (viz bod IV. Vlastnická a autorská práva),
 • zneužívat, blokovat či měnit jakoukoliv část SlevyKurzů.cz nebo se pokusit narušit chod aplikace nebo databázi SlevyKurzů.cz,
 • používat takový software nebo postupy přístupu ke SlevyKurzů.cz, které by mohly negativně ovlivnit provoz SlevyKurzů.cz..

VI. Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s Portálem gdi se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to odkud byl přístup a užití SlevyKurzů.cz realizován.
 2. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.
 3. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 25.5.2018


V Brně dne 25.5.2018

SlevyKurzů.cz Praha
SlevyKurzů.cz Brno
SlevyKurzů.cz Ostrava
SlevyKurzů.cz Plzeň
SlevyKurzů.cz Olomouc
SlevyKurzů.cz Liberec
SlevyKurzů.cz České Budějovice
SlevyKurzů.cz Hradec Králové
SlevyKurzů.cz Ústí nad Labem
SlevyKurzů.cz Pardubice
SlevyKurzů.cz Zlín
SlevyKurzů.cz Karlovy Vary
SlevyKurzů.cz Jihlava